مارا در اینستاگرام هم دنبال کنید : salon.mft

Picture 0111

اتاق جلسات

هزینه اجاره روزانه 17/000/000 ریال

امکانات:دیتا پرژوکتور-برد هوشمند-

ظرفیت : 48 نفر

Picture 007 Picture 003

آمفی تاتر

هزینه اجاره روزانه 33/000/000 ریال

امکانات:دیتا پرژوکتور-امکانات کامل صوتی و تصویری

ظرفیت : 108 نفر امکان ارتقاء ظرفیت تا 120 نفر

204 204.1

اتاق 204

هزینه اجاره روزانه 17/000/000 ریال

امکانات:دیتا پرژوکتور-برد هوشمند

ظرفیت : 56 نفر

212 212.1

اتاق 212

هزینه اجاره روزانه 13/500/000 ریال

امکانات:دیتا پرژوکتور-برد هوشمند

ظرفیت : 38 نفر

202.2 202.1

اتاق 202

هزینه اجاره روزانه 13/500/000 ریال

امکانات:دیتا پرژوکتور-برد هوشمند

ظرفیت : 20 نفر

 

 

مارا در اینستاگرام هم دنبال کنید : salon.mft