تازه ها

تندیس

احراز عنوان ناشر برتر در چهارمین جشن رونمایی کتاب های جدیدالتالیف و نرم افزارهای آموزشی

مهرماه 1388

وازرت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

تندیس

چهارمین جشن رونمایی کتابهای جدیدالتالیف و نرم افزارهای آموزشی

مهرماه 1388

وزارت آموزش و پرورش – سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

تندیس


اولین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش

مهر ماه 1388

حمایت از برگزاری کنفرانس مدیران آموزش

تندیس

احراز رتبه اول در چهارمین جشنواره سراسری روابط عمومی های برتر کشور

آذر ماه 1388

جشنواره سراسری روابط عمومی های برتر کشور

لوح تقدیر

احراز عنوان ناشر برتر در چهارمین جشن رونمایی کتابهای جدید التالیف و نرم افزارهای آموزشی

مهرماه 1388

وزارت آموزش و پرورش-سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

لوح سپاس


احداث هنرستان فنی مجتمع فنی تهران

مرداد ماه 1388

سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران- اداره آموزش و پرورش بوستان و گلستان

لوح سپاس

احراز عنوان ناشر لایق تقدیراز شانزدهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی

آبان ماه 1388

جهاد دانشگاهی

لوح سپاس

احراز رتبه اول در چهاردهمین جشنواره سراسری روابط عمومی های برتر کشور

آذر ماه 1388

جشنواره سراسری روابط عمومی های برتر کشور

تندیس

احراز عنوان ناشر لایق تقدیر از شانزدهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی

آبان ماه 1388

جهاد دانشگاهی

افتخارات دهه 80

افتخارات دهه 70