C# Web Development With ASP.NET MVC and Entity Framework

سرفصل

  • آشنایی با مفهوم برنامه نویسی و شی گرایی و مجموعه .NET و زبان C#
  • آشنایی با ساختارهای پایه زبان C# مانند بررسی شرط و حلقه ها و ...
  • معرفی ساختمان داده و کاربردهای آن
  • معرفی توابع و انواع آنها
  • بررسی روشهای ارتباط با پایگاه و استفاده از ORM
  • بررسی برنامه نویسی وب پویا و الگوی MVC و مفاهیم Model,View و Controller
  • آشنایی با زبان Razor و نحوه ایجاد View ها
  • بررسی مفهوم Session و Authentication و ...
  • بررسی مباحث تکمیلی برنامه نویسی MVC

کلاس های آتی این درس