طراحی مکانیک به کمک CATIA II

CATIA II

سرفصل

  • آشنايی با اصول طراحی سطح
  • ایجاد مدل های سه­بعدی سطح و سیم
  • مونتاژ مجموعه­ها
  • تهیه نقشه از مدل­های مونتاژی
  • آزمون عملی

مهارت های اکتسابی

الف – مدلسازی سه­بعدی قطعات صنعتی به روش Surface Modeling
ب – مونتاژ قطعات و ایجاد مدل­های Assembly

کلاس های آتی این درس

خرداد 3
طراحی مکانیک به کمک CATIA II
  غرب
  64 ساعت  |  جمعه 08:30 تا 13:30
خرداد 17
طراحی مکانیک به کمک CATIA II
  غرب
  64 ساعت  |  جمعه 14:00 تا 19:00