برنامه نویسی پیشرفته ++ C نوجوانان

برنامه نویسی پیشرفته C++ نوجوانان

پيش نياز

برنامه نویسی مقدماتی C++ نوجوانان

مهارت های اکتسابی

• آشنایی با الگوریتم های پیچیده مربوط به آرایه ها و رشته ها
• آشنایی با تعریف و فراخوانی تابع ، ارسال آرایه ورشته به تابع
• آشنایی با ساختار ها و اشاره گر ها
• آشنایی با انواع فایلها و عملیات بر روی آنها

کلاس های آتی این درس