مدیریت منابع انسانی در سازمانهای هزاره سوم

منابع انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمان است و بدیهی است هیچ سازمانی موفق به اجرایی نمودن استراتژی ها و دست یافتن به اهداف خود نمیشود مگر از طریق بکارگیری نیروی انسانی کارآمد. لذا از مهم ترین اهداف برگزاری دوره های مدیریت منابع انسانی قطعا تبیین اهمیت منابع انسانی در رشد و سودآوری شرکت، چگونگی برنامه ریزی برای جذب نیروی انسانی کارا به عنوان مهم ترین فرایند در مدیریت منابع انسانی، چگونگی استقرار سیستم مدیریت عملکرد و اشنایی با نتایج حاصل از استقرار این سیستم و چگونگی اعمال سایر برنامه های انگیزشی از قبیل استقرار سیستم صحیح حقوق و دستمزد، سیستم های پاداش و .... جهت نگهداشت نیروی انسانی و افزایش میزان انگیزه کارکنان میباشد.

سرفصل

  • تعریف مدیریت منابع انسانی، وظایف مدیریت منابع انسانی
  • اهداف سازمان و طراحی مشاغل، تجزیه و تحلیل شغل
  • برنامه ریزی نیروی انسانی، متغیرهای اثرگذار بر برنامه ریزی نیروی انسانی
  • تامین نیرو و کارمندیابی، فرآیند انتخاب
  • توسعه انسانی، آموزش و نقش آن درتوسعه انسانی، یادگیری و آموزش، توانمندسازی کارکنان
  • ارزیابی عملکرد، روش های ارزشیابی، خطاهای ارزیاب در ارزشیابی
  • نظام پرداخت، جبران خدمت، نظریه های دستمزد

مهارت های اکتسابی

مهارت در بهبود فرآیند اجرایی مدیریت منابع انسانی در راستای جذب، استخدام و به کارگیری هر چه بهتر نیروهای انسانی برای بالابردن راندمان کاری سازمان ها.

کلاس های آتی این درس

فروردین 29
مدیریت منابع انسانی در سازمانهای هزاره سوم
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 5 نفر
  16 ساعت  |  پنجشنبه 17:00 تا 20:00