حسابداری برای غیر حسابداران

حسابداری “فن شناسایی ،ثبت ،طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و تفسیر نتایج حاصله برمبنای واحد پولی کشورجهت استفاده کنندگان ” می باشد.
حسابداران در هر شهر و منطقه ای که اصناف، شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی وجود دارند، بازار کار و فرصت های شغلی متعدد دارند.
مزایای شغل حسابداری
1.یک مسیر شغلی روشن وجود دارد
2.زمینه کاری، پایدار و رو به رشد است
۳. شما می توانید پتانسیل رشد حرفه ای را داشته باشید
۴. پتانسیل درآمد مطلوب

مهارت های اکتسابی

آشنایی کامل با مفاهیم و اصول حسابداری
مهارت در ثبت رویدادهای مالی در انواع دفاتر قانونی
مهارت در تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی
مهارت در گزارش گیری درون و برون سازمانی در شرکت ها

کلاس های آتی این درس

آذر 21
حسابداری برای غیر حسابداران
  سعادت آباد
  50 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
آذر 23
حسابداری برای غیر حسابداران
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 2 نفر
  50 ساعت  |  جمعه 08:00 تا 14:00
آذر 26
حسابداری برای غیر حسابداران
  حافظ
  50 ساعت  |  دوشنبه 09:00 تا 13:00, چهارشنبه 09:00 تا 13:00
آذر 30
حسابداری برای غیر حسابداران
  حافظ
  50 ساعت  |  جمعه 08:30 تا 13:30