حسابداری برای غیر حسابداران

حسابداری “فن شناسایی ،ثبت ،طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و تفسیر نتایج حاصله برمبنای واحد پولی کشورجهت استفاده کنندگان ” می باشد.
حسابداران در هر شهر و منطقه ای که اصناف، شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی وجود دارند، بازار کار و فرصت های شغلی متعدد دارند.
مزایای شغل حسابداری
1.یک مسیر شغلی روشن وجود دارد
2.زمینه کاری، پایدار و رو به رشد است
۳. شما می توانید پتانسیل رشد حرفه ای را داشته باشید
۴. پتانسیل درآمد مطلوب

مهارت های اکتسابی

آشنایی کامل با مفاهیم و اصول حسابداری
مهارت در ثبت رویدادهای مالی در انواع دفاتر قانونی
مهارت در تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی
مهارت در گزارش گیری درون و برون سازمانی در شرکت ها

کلاس های آتی این درس

مهر 29
حسابداری برای غیر حسابداران
  حافظ
  50 ساعت  |  یکشنبه 08:30 تا 13:30, سه شنبه 08:30 تا 13:30
آبان 4
حسابداری برای غیر حسابداران
  سعادت آباد
  50 ساعت  |  جمعه 08:00 تا 14:00
آبان 4
حسابداری برای غیر حسابداران
  حافظ
  50 ساعت  |  جمعه 14:00 تا 19:00
آبان 6
حسابداری برای غیر حسابداران
  سعادت آباد
  50 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
آبان 21
حسابداری برای غیر حسابداران
  سعادت آباد
  50 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30