فن بیان و سخنرانی

فن بیان و سخنرانی

سرفصل

  • تمرين و آماده سازي ابزارهاي گفتاري
  • خوانش متون مختلف
  • تمرين صداسازي و آواشناسي
  • تمرين حس و نمايشنامه خواني
  • افزایش اعتماد به نفس
  • اصول سخنرانی در جمع، بدون موضوع
  • اصول سخنرانی در جمع، با موضوع
  • اصول تبدیل نوشتار به گفتار

مهارت های اکتسابی

افزایش قدرت ابزارهای گفتاری و ، بیانی افزایش مهارت زبان بدن و درک رفتارهای شخصی و مستقل از رفتارهای بدن ، افزایش مهارت خوانش متون ، یادگیری و به کارگیری اصول سخنرانی

کلاس های آتی این درس