کد کلاس : ۲۰۷۹۵۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۰۴مهر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۷۳۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
انقلاب
۰۴مهر
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۲۲۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر نوید تکشی
سعادت آباد
۰۴مهر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۷۱۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر هستی خادمی
سعادت آباد
۰۴مهر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۱۰۳۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۰۴مهر
۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۱۰۸۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر حمیدرضا سلیمانی
سعادت آباد
۰۴مهر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۲۰۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر عارف گرزین
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴مهر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۴۳۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
پوریا خیرخواه
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۴مهر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۵۱۸ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۴مهر
۸,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۸۲۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر کیانا ساسان نیا
سعادت آباد
۰۴مهر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۱۸۸ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مصطفی خرادپور
سعادت آباد
۰۴مهر
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۱۸۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مصطفی خرادپور
سعادت آباد
۰۴مهر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۲۸۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۰۴مهر
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۵۵۷ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مصطفی خرادپور
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴مهر
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۰۴ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۰۴مهر
۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۰۶ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴مهر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۳۸۳۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
میرداماد
۰۴مهر
۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۲۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۴مهر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۴۴۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر میثم اخوان خرازی
سعادت آباد
۰۴مهر
۱۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۴۷۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۴مهر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۵۷ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۴مهر
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۵۸۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مجتبی صمدی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۴مهر
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۷۹۶ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
جمعه ۱۳:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر نوید تکشی
سعادت آباد
۰۴مهر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۸۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه خلج معصومی
سعادت آباد
۰۴مهر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۸۷۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
میرداماد
۰۴مهر
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۸۷۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
میرداماد
۰۴مهر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۸۸۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
محمدرضا داعی
سعادت آباد
۰۴مهر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۸۹۸ مدت کلاس : ۲۷ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه خلج معصومی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴مهر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۲۰۳۴ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
قیطریه
۰۵مهر
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۱۸۰ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۵مهر
۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند