اصول برق صنعتی و مدارات فرمان

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۰۳اسفند
۸,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مبانی الکترونیک عمومی

کد کلاس : ۲۰۳۵۹۵ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۴اسفند
۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

کد کلاس : ۲۰۴۶۷۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
محمد حسن افشار
حافظ
۰۴اسفند
۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FPGA

کد کلاس : ۲۰۳۹۷۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۵اسفند
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Labview

کد کلاس : ۲۰۵۳۲۵ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۰۵اسفند
۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FPGA پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۰۶اسفند
۱۰,۴۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سیستمهای تلویزیونی مدار بسته

کد کلاس : ۲۰۵۸۸۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۷اسفند
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد الکتریکال

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۸اسفند
۸,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کنترل ابزاردقیق

کد کلاس : ۲۰۴۶۹۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۸اسفند
۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PLC s7-300/400 level 2

کد کلاس : ۲۰۴۸۵۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۸اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت هوشمند ساختمان

کد کلاس : ۲۰۵۲۳۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۸اسفند
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تابلو برق پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۵۴۹۲ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۸اسفند
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

تعمیرات تلفن همراه

کد کلاس : ۲۰۳۳۰۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
حافظ
۰۹اسفند
۱۳,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

!PLC LOGO

کد کلاس : ۲۰۴۹۷۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مجید فرامرز زاده
غرب
۰۹اسفند
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

الکترونیک صنعتی

کد کلاس : ۲۰۵۳۰۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۹اسفند
۵,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PLC s7-300/400 level 2

کد کلاس : ۲۰۵۳۴۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۹اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB سطح یک

کد کلاس : ۲۰۵۵۰۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۹اسفند
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سیستمهای تلویزیونی مدار بسته

کد کلاس : ۲۰۵۵۱۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۹اسفند
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

هوش مصنوعی در متلب

کد کلاس : ۲۰۵۸۸۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۹اسفند
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان

کد کلاس : ۲۰۵۸۹۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۰۹اسفند
۸,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار EPLAN

کد کلاس : ۲۰۶۴۵۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۹اسفند
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مبانی الکترونیک عمومی

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۳ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۰اسفند
۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

مبانی الکترونیک عمومی

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۴ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۱۰اسفند
۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

مانیتورینگ

کد کلاس : ۲۰۶۲۰۰ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۰اسفند
۸,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سیستم های نهفته با برد راسپری پای

کد کلاس : ۲۰۶۰۱۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۲اسفند
۱۰,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مهارت های پیاده سازی سخت افزاری با میکروکنترلرها

کد کلاس : ۲۰۴۸۵۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۳اسفند
۶,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PLC s7-300/400 level 1

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۴اسفند
۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

میکروکنترلرهایARM-Cortex

کد کلاس : ۲۰۳۹۷۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۵ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
حافظ
۱۵اسفند
۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار EPLAN

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۵اسفند
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند