ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۱۱۰۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مهدیه مرادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱مرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۲۴۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۲مرداد
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۰۵۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۲مرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۰۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۲۲مرداد
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۵۲۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رسول کجوری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲مرداد
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۶۸ مدت کلاس : ۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۲۳مرداد
۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۷۰ مدت کلاس : ۹ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۳مرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۱۸۸۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۳مرداد
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۴۹۸ مدت کلاس : ۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر امین دولو
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴مرداد
۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۷۱ مدت کلاس : ۶ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۵مرداد
۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۷۳ مدت کلاس : ۴ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۲۵مرداد
۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۰۹۷ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۵مرداد
۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۰۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶مرداد
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۳۹۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۶مرداد
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۲۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۷مرداد
۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۸۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷مرداد
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۷۲ مدت کلاس : ۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۷مرداد
۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۹۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۲۷مرداد
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۴۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۸مرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۵۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸مرداد
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۰۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۸مرداد
۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۰۳۳ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸مرداد
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۸۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۹مرداد
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۶۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۹مرداد
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۶۸۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹مرداد
۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۳۹۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹مرداد
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۴۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۳۰مرداد
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۰۲ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۳۰مرداد
۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۶۹ مدت کلاس : ۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۳۰مرداد
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۷۳۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰مرداد
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند