کد کلاس : ۲۱۸۶۷۵ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
علی کاشی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۲۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
مهشید یوسفی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵اسفند
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۲۰۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر کیانا ساسان نیا
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۹,۹۰۲,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۱۸۲ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۶اسفند
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۳۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۰اسفند
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۲۸۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳اسفند
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۳۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۳اسفند
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۰۳۸ مدت کلاس : ۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۴۵ تا ۲۰:۴۵، سه شنبه ۱۸:۴۵ تا ۲۰:۴۵، پنجشنبه ۱۸:۴۵ تا ۲۰:۴۵،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۲۱۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۱۵ تا ۲۱:۱۵،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴اسفند
۱۴,۳۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۳۵۲ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸اسفند
۹,۸۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۲۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹فروردین
۱۵,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۲۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰فروردین
۱۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۲۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱فروردین
۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۲۹ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲فروردین
۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۳۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲فروردین
۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۲۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳فروردین
۱۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۱۹ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۵فروردین
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۲۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۵فروردین
۱۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۳۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵فروردین
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۳۷ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۵فروردین
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۴۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۵فروردین
۱۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۱۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶فروردین
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۳۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۶فروردین
۲۵,۷۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۳۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۶فروردین
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۴۱ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶فروردین
۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۸۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۶فروردین
۱۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۱۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۷فروردین
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۲۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۴۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹فروردین
۲۰,۶۲۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۳۲ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰فروردین
۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند