ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۲۴۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سید جواد عظیمی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸آذر
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۸۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۲آذر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۷۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۸۳ مدت کلاس : ۹ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۹۳ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۶۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۸۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵آذر
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۸۸ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۳۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۳۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۱۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷آذر
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۶۵ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۷آذر
۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۵۱۴۸ مدت کلاس : ۶ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۱۸آذر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۷۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۱۸آذر
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۶۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۳۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۹آذر
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۱۳ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹آذر
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۳۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۱۹آذر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۹۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۹آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۰۲ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۰آذر
۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۳۹۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰آذر
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۲۳ مدت کلاس : ۹ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰آذر
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۹۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۰آذر
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۳۲ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
سعادت آباد
۲۰آذر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۳۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۲۰آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۳۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰آذر
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۱۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۳۱۳ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۰آذر
۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۰۲ مدت کلاس : ۶ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰آذر
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۰۹ مدت کلاس : ۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۱آذر
۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند