کد کلاس : ۲۱۷۱۹۶ مدت کلاس : ۱۲۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
البرز
۰۸آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۸۱۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۸آذر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۱۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۸۵۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲آذر
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، دوشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، چهارشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲آذر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۳۹۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵آذر
۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۸۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۴۴۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰، دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰، چهارشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷آذر
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۰۲۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۱۷آذر
۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۲۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷آذر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۹۷۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۸آذر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۸۵۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹آذر
۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۸۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹آذر
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+مدرک بین المللی LTTC (۱۵۰ پوند)
کد کلاس : ۲۱۱۷۱۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۰آذر
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۷۰۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶آذر
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۵۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶آذر
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۵۷ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶آذر
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۸۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶آذر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۲۱ مدت کلاس : ۳ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷آذر
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۱۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۲۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰، سه شنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰آذر
۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۱۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۴۵۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰، دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱دی
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۵۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۷دی
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۲۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹دی
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹دی
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰دی
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۹۸۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۶دی
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۲۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶دی
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند