تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۸۸۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
سیدخندان
۱۸اسفند
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۰۰۷ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۸اسفند
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۱۹۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
دکتر معصومه عبدالهی فرد
سعادت آباد
۱۸اسفند
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۵۴۲ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۸اسفند
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۵۶۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۱۸اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۰۳۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
قیطریه
۱۹اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۴۲۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۰اسفند
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۱۳۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۳اسفند
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۱۲۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۲۴اسفند
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۱۲۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ونک
۲۴اسفند
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۴۹۷ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۷اسفند
۳۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۵۴۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۸اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۵۰۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ونک
۲۸اسفند
۳۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۵۰۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۲۸اسفند
۳۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۶۱۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۸اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۴۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۸اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۵۵۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۴فروردین
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۲۴۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۶فروردین
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۵۰ مدت کلاس : ۳۹ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۸فروردین
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۵۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۸فروردین
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۲۴۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
قیطریه
۱۸فروردین
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۱فروردین
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۴۱۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۱فروردین
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۴۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۲فروردین
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۴۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۳فروردین
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۲۰۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
دکتر پگاه شاکری
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۶فروردین
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۶۵۳ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعید یوسفی
سعادت آباد
۲۷فروردین
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۶۴۹ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
دکترنغمه شکیبایی
سعادت آباد
۲۸فروردین
۵۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۶۴۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
دکتر معصومه عبدالهی فرد
سعادت آباد
۲۹فروردین
۵۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۶۵۲ مدت کلاس : ۳۳ ساعت
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
مینا ترابی
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۳۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند