تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۰۶۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۱آذر
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۵۳۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
سیدخندان
۱۳آذر
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۷۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۱۷آذر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۵۹۳ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۱۹آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۵۲۵۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر پگاه شاکری
سعادت آباد
۲۳آذر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۵۶۰ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
نیاوران
۲۳آذر
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۳۰۳۹ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سوده انصاری جعفری
سعادت آباد
۲۴آذر
۴۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۲۰۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۲۴آذر
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۲۴۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۵آذر
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۰۱ مدت کلاس : ۳۳ ساعت
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
مینا ترابی
سعادت آباد
۲۶آذر
۳۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۲۸۸۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۶آذر
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۲۶۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۷آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۲۴۹ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
سعید یوسفی
سعادت آباد
۲۸آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۶۷۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نغمه شکیبایی
سعادت آباد
۲۹آذر
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۴۴۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
فهیمه رجبی منفرد
سعادت آباد
۲۹آذر
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۴۵۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۲۹آذر
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۶۳۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مریم فرضی
سعادت آباد
۰۱دی
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۰۹ مدت کلاس : ۳۹ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
مریم فرضی
سعادت آباد
۰۱دی
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۵۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مریم فرضی
سعادت آباد
۰۱دی
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۸۸۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
وحید شیرزاده اصل
سعادت آباد
۱۴دی
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۹۰۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه عبدالهی فرد
سعادت آباد
۱۷دی
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۱۳۲ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مهتاب هدایتی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۸دی
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۷۰۹ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
منصوره ماندگار
سعادت آباد
۲۴دی
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۷۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۱۰اسفند
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند