تا ۲۰٪ تخفیف

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۰۰۶ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۰۳اسفند
۲۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اسکیس و راندو

کد کلاس : ۲۰۶۱۵۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۳اسفند
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۵۰۰ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۰۴اسفند
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Sketchup & Vray

کد کلاس : ۲۰۴۸۸۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۵اسفند
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۶۲۱۶ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۰۵اسفند
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول و ضوابط چیدمان

کد کلاس : ۲۰۶۵۹۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
محمد یاشار لطفی
سعادت آباد
۰۵اسفند
۶,۷۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Sketchup & Vray

کد کلاس : ۲۰۴۸۸۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۰۶اسفند
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۵۰۵۰ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۶اسفند
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۵۷۱۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
مهدی شکراله زاده
ابن سینا
۰۶اسفند
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۵۷۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر آرش انصاری مقدم
غرب
۰۶اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

فتوشاپ برای معماری

کد کلاس : ۲۰۶۴۴۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۰۶اسفند
۶,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۲۵۶۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Sketchup & Vray

کد کلاس : ۲۰۴۶۹۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۷اسفند
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۲۷۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۰۷اسفند
۲۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

نرم افزار Revit معماری

کد کلاس : ۲۰۵۳۶۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

فتوشاپ برای معماری

کد کلاس : ۲۰۵۸۳۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۷اسفند
۶,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۸۷۸ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۸اسفند
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۴۸۷۹ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۵۹۸۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
علی حایری
غرب
۰۸اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۵۳۳۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

فتوشاپ برای معماری

کد کلاس : ۲۰۵۳۴۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۰۹اسفند
۶,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۶۹۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۱۰اسفند
۲۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۵۰۴۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۱اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۲۱۴ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۱اسفند
۲۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه کشی

کد کلاس : ۲۰۶۵۶۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
عبدالمجید مرادپور
سعادت آباد
۱۱اسفند
۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۳۶۴۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مریم احمدی
سعادت آباد
۱۲اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

اتوکد سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۴۷۰۰ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۲اسفند
۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۵۸۴۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۲اسفند
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۶۵۷ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مریم فراز
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو

کد کلاس : ۲۰۵۳۴۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند