کد کلاس : ۲۱۴۶۲۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹آذر
۷,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۳۷۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹آذر
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۳۳۷ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۹آذر
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۲۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
دوشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، چهارشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰،
میلاد یوسفی قاجاری
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۰آذر
۷,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۵۰۲ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
نیاوران
۱۲آذر
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۲۹۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۵۴۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۳۰۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۳آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۵۲۴ مدت کلاس : ۱۱۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۳۰,۷۳۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۲۰۹ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۳آذر
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۴۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
آرش انصاری مقدم
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۳آذر
۱۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۷۶۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۳آذر
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۰۴ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۴آذر
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۵۰۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۴آذر
۲۴,۷۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۱۷۱ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۱۵آذر
۴۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۲۵۴ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۱۵آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۶۶۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ابوالفضل خداشناس ریکنده
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۵آذر
۱۴,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۹۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۶آذر
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۵۱۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۴۴۴ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
نیاوران
۱۶آذر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۲۴۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶آذر
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۶۹۰ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر محمد صادقی
نیاوران
۱۶آذر
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۷۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۶آذر
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۷۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷آذر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۶۰۶۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۷آذر
۸,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۹۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۷آذر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۶۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰، دوشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۷آذر
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۴۹۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۸آذر
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۶۵۹۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۹آذر
۹,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۴۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۹آذر
۱۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند