طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۳۱۸ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر ضحی حیدری
غرب
۰۴اسفند
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار مارولس در طراحی لباس

کد کلاس : ۲۰۶۵۳۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۵اسفند
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

کد کلاس : ۲۰۳۲۵۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۰۶اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۶۵۰۹ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۷اسفند
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۳۵۲ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۵۴۴ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۱اسفند
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی دوخت تخصصی مانتو

کد کلاس : ۲۰۳۳۷۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۱اسفند
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۵۴۵ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۲اسفند
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ضخیم دوزی زنانه

کد کلاس : ۲۰۲۸۷۲ مدت کلاس : ۱۰۲ ساعت
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۳۲۷۱ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۱۳اسفند
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه تخصصی طراحی کیف و کفش 1

کد کلاس : ۲۰۶۱۶۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تربیت مدرس برای مبانی هنرهای تجسمی

کد کلاس : ۲۰۴۴۳۷ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تربیت مدرس فیگور و طراحی لباس(جنسیت سازی)

کد کلاس : ۲۰۴۴۳۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سوزن دوزی و نقش دوزی لباس

کد کلاس : ۲۰۴۹۳۸ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نازکدوزی زنانه

کد کلاس : ۲۰۵۹۶۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس تخصصی پیشرفته

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۸۵۸ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۷اسفند
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار جمینی

کد کلاس : ۲۰۶۵۳۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۹اسفند
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس تخصصی پیشرفته

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۰۲۹۳ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۰اسفند
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حکاکی روی چرم

کد کلاس : ۲۰۶۳۲۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۰اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

الگوسازی و دوخت لباس مردانه

کد کلاس : ۲۰۶۵۳۱ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۰اسفند
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقاشی روی چرم

کد کلاس : ۲۰۶۵۳۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۰اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مولاژ تخصصی طراحی لباس

کد کلاس : ۲۰۲۹۶۷ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۱اسفند
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس تخصصی پیشرفته

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۶۵۸ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۲اسفند
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

چرم دوزی با دست

کد کلاس : ۲۰۳۲۵۸ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۵اسفند
۸,۵۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقاشی روی پارچه

کد کلاس : ۲۰۶۳۲۴ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۵اسفند
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار آموزش طراحی لباس CLO 3D

کد کلاس : ۲۰۶۵۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۶خرداد
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند