کد کلاس : ۲۱۵۲۰۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹آذر
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۱۹۹ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۰۹آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۶۸۴ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۲آذر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۰۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۴آذر
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۵۴۴ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۴آذر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۵۵۹ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۵آذر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۴۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۱۵۸ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۷۰۳۹ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۱۷آذر
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۰۵۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سیدخندان
۱۸آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۲۴۳ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۸آذر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۴۶۷ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۸آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۶۷۷ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
قیطریه
۱۸آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۵۵۶ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
پیروزی
۱۹آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۸۴۹ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۹آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۲۴۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۱آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۸۱۷ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۳آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۰۹۴ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۴آذر
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۱۵۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۲۵آذر
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۵۰۶ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
رشت
۲۵آذر
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۱۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۲۵آذر
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۷۴۷ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۵آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۷۸۵۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
قیطریه
۲۵آذر
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۳۱۰ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۶آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۶۴۵ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۶آذر
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۰۹۷ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۷آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۵۲ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۷آذر
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۸آذر
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۴۶۴ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۸آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۷۴۵ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۸آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند