تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۸۶۷۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۳۰دی
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۲۳۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۳۰دی
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۷۴۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۲بهمن
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۷۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
میلاد فلاح سروندانی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲بهمن
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۰۵۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۲بهمن
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۲۳ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
علی صفایی اصل
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۲۴ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
علی صفایی اصل
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲بهمن
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۹۶۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر علی صفایی اصل
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲بهمن
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۴۹ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۲بهمن
۴۰,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۹۴ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۲بهمن
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۹۶ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۲بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۹۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۲بهمن
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۵۶۷ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴۰,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۷۲۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر علی صفایی اصل
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲بهمن
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۸۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
قیطریه
۰۲بهمن
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۵۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۲بهمن
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۵۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۲بهمن
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۶۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳بهمن
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۸۱۳ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۰۳بهمن
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۳۵۵ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۴بهمن
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۶۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سیدخندان
۰۴بهمن
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۳۸۴ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
علی مولوی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵بهمن
۲۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۴۵۲ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
علی مولوی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۵بهمن
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۶۶۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۰۵بهمن
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۵۰۵ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰، دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰، سه شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰، پنجشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰،
علیرضا حیدری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵بهمن
۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۹۷۲ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۰۵بهمن
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۸۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۵بهمن
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۹۸۹ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۰۵بهمن
۴۰,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۳۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۶بهمن
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۲۷ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰،
علیرضا حیدری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶بهمن
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند