کد کلاس : ۲۱۴۰۹۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
فریبا باقری
سعادت آباد
۰۹آبان
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۶۶۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
صابر صفاتیان
سعادت آباد
۰۹آبان
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۲۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
فریبا باقری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹آبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۶۳۷ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۰آبان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۵۰۱۶ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
رامین صالح پور
نیاوران
۱۰آبان
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۷۶۲ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۰آبان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۲۵۹ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر صابر صفاتیان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱آبان
۱۰,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۱۳۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مرجان فکوری نسب
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱آبان
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۹۰۹ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۱آبان
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۶۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۱آبان
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۲۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۱۱آبان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۴۷ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۱آبان
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۷۵۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۲آبان
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۱۸۶ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر شهاب حاجی مشهدی
سعادت آباد
۱۲آبان
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۲۷۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۲آبان
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۶۳ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۱۴آبان
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۵۵۳ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۴آبان
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۱۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علیرضا رهی
سعادت آباد
۱۴آبان
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۸۳۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۵آبان
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۵۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
علی صفایی اصل
سعادت آباد
۱۵آبان
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۰۳۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۳۰،
محسن معدنی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آبان
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۴۵۱ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۵آبان
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۰۸۵ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶آبان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۴۲۱ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر علی مولوی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶آبان
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۷۰۶ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۱۶آبان
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۵۱۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
نیاوران
۱۶آبان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۵۳۷ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۶آبان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۵۷۱۳ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آبان
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۸۱۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۶آبان
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۰۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
هستی خادمی
سعادت آباد
۱۷آبان
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند