ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۴۱۹ مدت کلاس : ۳ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸اسفند
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۳۴ مدت کلاس : ۲ ساعت
چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اسفند
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۱۹ مدت کلاس : ۲۲ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۲۷اسفند
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند