+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۴۸۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۲آذر
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۳۳ مدت کلاس : ۹ ساعت
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۵آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۰۵۵ مدت کلاس : ۹ ساعت
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۵آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۲۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۶آذر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۴۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۶آذر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۲۷۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
شمال غرب منطقه 22
۱۶آذر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۴۸۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۷آذر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۴۵۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۸آذر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۰۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۸آذر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۲۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۸آذر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۴۵۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۸آذر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۴۹۱ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۱۹آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۷۶ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۹آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۴۱ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۹آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۵۶ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۹آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۶۸۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ونک
۲۰آذر
۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۴۰ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۰آذر
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۵۲ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۰آذر
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۹۳۲ مدت کلاس : ۹ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ونک
۲۱آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۳۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۳آذر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۵۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۳آذر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۲۸۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
شمال غرب منطقه 22
۲۳آذر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۹۳۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۳آذر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۴۸۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۴آذر
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۳۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۴آذر
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۸۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
ونک
۲۵آذر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۲۴۲۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سعادت آباد
۲۶آذر
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۲۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۶آذر
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۴۵۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۶آذر
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۳۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۷آذر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند