کد کلاس : ۲۱۰۷۷۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۵مرداد
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۴۲۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۴شهریور
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۳۷۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۰شهریور
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۴۲۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سعادت آباد
۱۲شهریور
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۳۷۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۱۵شهریور
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۳۸۴ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۵شهریور
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۳۸۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۷شهریور
۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۳۹۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۷شهریور
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند