کد کلاس : ۲۱۴۴۶۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸آبان
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۱۷۷ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر افسانه عمرانی
سعادت آباد
۰۸آبان
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۷۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸آبان
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۱۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۹آبان
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۶۶۰ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شهرقدس
۰۹آبان
۳۵,۷۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۵۳ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹آبان
۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۵۲۵۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰آبان
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۴۲ مدت کلاس : ۸۷ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۱آبان
۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۱۴۹ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۱آبان
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۵۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۱آبان
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۱۲۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۲آبان
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۲۸۳ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۴آبان
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۰۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
نیاوران
۱۵آبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۸۴۱ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۵آبان
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۶۸۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۹۴۶ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شهرقدس
۱۵آبان
۳۵,۷۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۲۷ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۵آبان
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۲۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۵آبان
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۴۲۸ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۵آبان
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۰۴ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۱۶آبان
۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۵۵۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۶آبان
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۰۴۸ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۱۶آبان
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۴۷۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
قیطریه
۱۶آبان
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۷۲۷ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۱۷آبان
۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۰۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۸آبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۴۸۷ مدت کلاس : ۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۸آبان
۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۸۱۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۸آبان
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۵۹۲ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۸آبان
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۹۴۷ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شهرقدس
۱۸آبان
۳۵,۷۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۰۸۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۸آبان
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند