کد کلاس : ۲۱۲۶۸۲ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
میرداماد
۲۶مرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۱۵۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷مرداد
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۲۲۸۵ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷مرداد
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۲۴۸۵ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
شهرقدس
۲۷مرداد
۳۵,۷۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۵۰۷ مدت کلاس : ۸۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۸مرداد
۲۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۰۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۲۸مرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۶۴۷ مدت کلاس : ۸۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر افسانه عمرانی
سعادت آباد
۲۸مرداد
۲۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۱۵۹ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۳۰مرداد
۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۸۰ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۳۰مرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۷۰۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۳۰مرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۱۵۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۳۱مرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۵۵۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱شهریور
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۱۵۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵شهریور
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۳۳۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵شهریور
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۱۶۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۶شهریور
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۵۴۸ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶شهریور
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۲۸۲۸ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۰شهریور
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۱۶۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۱شهریور
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۷۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، سه شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰،
رشت
۱۱شهریور
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۱۵۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴شهریور
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۲۲۸۳ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴شهریور
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
نیاوران
۲۰شهریور
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۲۴۸۷ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
شهرقدس
۲۷شهریور
۳۵,۷۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۷۰۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۷شهریور
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۷۶۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۲۷شهریور
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۷۹۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۲۷شهریور
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۰۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۳۰شهریور
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۳۸۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مهدی اتحادفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۳مهر
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۰۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۲۲مهر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۰۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
نیاوران
۱۵آبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند