کد کلاس : ۲۱۶۵۸۲ مدت کلاس : ۸۷ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰دی
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۵۳ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سید اسماعیل ابراهیمی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰دی
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۷۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۳۰دی
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۹۹ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰دی
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۶۸۲ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
نیاوران
۰۱بهمن
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۲۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۰۲بهمن
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۴۷ مدت کلاس : ۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۸۵۴ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۰۲بهمن
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۵۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۹۶۹ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۷۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۷۶ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۰۲بهمن
۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۲۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
نیاوران
۰۲بهمن
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۲۴۱ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳بهمن
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۸۸ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۳بهمن
۹,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۸۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۳۱۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳بهمن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۵۷۵ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۰۳بهمن
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۱۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
سعادت آباد
۰۳بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۱۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۴۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۰۳بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۷۲۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۳بهمن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۲۹۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۴بهمن
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۴۸۷ مدت کلاس : ۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۰۵بهمن
۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۳۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵بهمن
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۱۶۷ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۵بهمن
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۷۷ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۶بهمن
۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۹۶۷ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۶بهمن
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۶۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۶بهمن
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۱۳۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
نیاوران
۰۶بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند