ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۳۵۷ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۱۸بهمن
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۳۵۸ مدت کلاس : ۳۲۲ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۱۸بهمن
۳۶۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۹۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۱۹بهمن
۴۱,۶۶۶,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۸۸ مدت کلاس : ۷۴ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۱بهمن
۶۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۷۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۳بهمن
۴۱,۶۶۶,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۲۰۹ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۴بهمن
۴۸,۶۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۷۷ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۵بهمن
۸۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۸۴ مدت کلاس : ۶۱ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۵بهمن
۵۹,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۸۲ مدت کلاس : ۸۲ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۶بهمن
۷۳,۶۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۲۰۷ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۶بهمن
۶۱,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۸۶ مدت کلاس : ۴۳ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۷بهمن
۵۵,۴۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۹۸ مدت کلاس : ۵۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۷بهمن
۵۸,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۸۷ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۸بهمن
۶۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۲۲۲ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۸بهمن
۷۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۲۲۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۰۲اسفند
۲۹,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۲۰۱ مدت کلاس : ۷۶ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۰۳اسفند
۶۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۵۹ مدت کلاس : ۱۰۸ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۸۱۷۳ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۱۴فروردین
۱۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند