کد کلاس : ۲۱۲۵۱۷ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
جمعه ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰، پنجشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
پیروزی
۳۱مرداد
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۵۱۹ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
پیروزی
۳۱مرداد
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۵۵۳ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
پیروزی
۰۷شهریور
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۵۳۵ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
پیروزی
۲۰شهریور
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند