کد کلاس : ۲۱۲۵۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
پیروزی
۳۰مرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۵۳۸ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
پیروزی
۳۱مرداد
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۵۳۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
پیروزی
۱۵شهریور
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند