به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.
ویژه

Security Pack (Security+ & CEH)

کد کلاس : ۲۰۵۳۲۱ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سپهر کاویانی
ابن سینا
۱۲اسفند
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

+Security

کد کلاس : ۲۰۵۳۲۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سپهر کاویانی
ابن سینا
۱۲اسفند
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java EE 8 programming

کد کلاس : ۲۰۵۷۶۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
صفا کاوه
ابن سینا
۱۲اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۶۱۴۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۱۳اسفند
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۵۲۷۹ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محمد تقی زاده بدریان
ابن سینا
۱۴اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۵۶۷۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۱۴اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Identity with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۳۷۶۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر محمد مرادی
ابن سینا
۱۵اسفند
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Networking with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۵۰۲۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مهدی مصنف
ابن سینا
۱۵اسفند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره مقدماتی آشنایی با شبکه های موبایل نسل دوم ، نسل سوم و نسل چهارم ویژه کارشناسان فنی

کد کلاس : ۲۰۵۹۷۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر فرشید قدیمی
ابن سینا
۱۵اسفند
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۶۰۹۰ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر احمد دستاویز
ابن سینا
۱۵اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۴۸۲۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سپهر کاویانی
ابن سینا
۱۶اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۴۹۹۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۱۶اسفند
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۵۰۲۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مانی امینی خویی
ابن سینا
۱۶اسفند
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۵۸۳۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر رضا جمالی
ابن سینا
۱۶اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۵۹۷۷ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
مهدی مصنف
ابن سینا
۱۶اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Network+

کد کلاس : ۲۰۵۹۷۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مهدی مصنف
ابن سینا
۱۶اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP PACK

کد کلاس : ۲۰۶۰۹۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
احمد دستاویز
ابن سینا
۱۶اسفند
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۶۱۰۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سینا عسکرنژاد
ابن سینا
۱۶اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۵۹۹۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مهدی نیک نژاد دیزجی
ابن سینا
۲۰اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MTCNA

کد کلاس : ۲۰۵۸۰۲ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر سیداحمد شاه نعمت اله یزدی
ابن سینا
۲۲اسفند
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۶۱۳۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۲۲اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

CCNP Route

کد کلاس : ۲۰۴۷۶۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر احمد دستاویز
ابن سینا
۲۳اسفند
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MTC Pack

کد کلاس : ۲۰۶۰۹۵ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سیداحمد شاه نعمت اله یزدی
ابن سینا
۲۳اسفند
۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۶۱۴۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شهرام رمضانی
ابن سینا
۲۵اسفند
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 2

کد کلاس : ۲۰۶۵۳۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
اشکان قربانزاده
ابن سینا
۰۸اردیبهشت
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2019

کد کلاس : ۲۰۶۵۳۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
اشکان قربانزاده
ابن سینا
۰۸اردیبهشت
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند