به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۵۵۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۱اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۴۲۵۰ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۲اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft office word 2016

کد کلاس : ۲۰۶۴۴۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۱۲اسفند
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۳۳۱۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
علیرضا یحیی زاده
حافظ
۱۳اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۳۹۸۵ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ReactJS

کد کلاس : ۲۰۳۹۸۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۶ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL Level I

کد کلاس : ۲۰۵۲۴۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL PACK

کد کلاس : ۲۰۵۲۵۰ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Microsoft Office Power Point 2016

کد کلاس : ۲۰۶۴۵۰ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۱۳اسفند
۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۶۴۵۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۳اسفند
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۳۶۲۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP Route

کد کلاس : ۲۰۵۳۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP PACK

کد کلاس : ۲۰۵۳۳۰ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL PACK

کد کلاس : ۲۰۶۲۰۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL Level I

کد کلاس : ۲۰۶۲۰۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۷ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Networking with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۵۳۴۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶اسفند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۵۵۱۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Android Pack

کد کلاس : ۲۰۶۲۰۸ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۳۶۲۶ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۷اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۳۶۲۷ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۷اسفند
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL Level II

کد کلاس : ۲۰۶۴۲۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۱۹اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Microsoft Office Excel 2016

کد کلاس : ۲۰۶۴۴۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۱۹اسفند
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP Route

کد کلاس : ۲۰۴۶۹۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۰اسفند
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Networking with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۹ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۲اسفند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

LPIC II

کد کلاس : ۲۰۴۸۶۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۲اسفند
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Networking with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۳۹۸۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۳اسفند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند