به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۱۰اسفند
۸,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FPGA

کد کلاس : ۲۰۳۹۷۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۲اسفند
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Labview

کد کلاس : ۲۰۵۳۲۵ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۱۲اسفند
۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سیستم های نهفته با برد راسپری پای

کد کلاس : ۲۰۶۰۱۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۲اسفند
۱۰,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FPGA پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۳اسفند
۱۰,۴۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مهارت های پیاده سازی سخت افزاری با میکروکنترلرها

کد کلاس : ۲۰۴۸۵۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۳اسفند
۶,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PLC s7-300/400 level 1

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۴اسفند
۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سیستمهای تلویزیونی مدار بسته

کد کلاس : ۲۰۵۸۸۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۴اسفند
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

میکروکنترلرهایARM-Cortex

کد کلاس : ۲۰۳۹۷۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد الکتریکال

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۸,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۵ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
حافظ
۱۵اسفند
۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار EPLAN

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۵اسفند
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کنترل ابزاردقیق

کد کلاس : ۲۰۴۶۹۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۵اسفند
۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PLC s7-300/400 level 2

کد کلاس : ۲۰۴۸۵۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۵اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت هوشمند ساختمان

کد کلاس : ۲۰۵۲۳۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۵اسفند
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تابلو برق پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۵۴۹۲ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۵اسفند
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پردازش تصویر در Matlab

کد کلاس : ۲۰۵۵۰۸ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

کد کلاس : ۲۰۵۵۰۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۵اسفند
۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

کد کلاس : ۲۰۶۴۰۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۵اسفند
۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

تعمیرات تلفن همراه

کد کلاس : ۲۰۳۳۰۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
حافظ
۱۶اسفند
۱۳,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

الکترونیک صنعتی

کد کلاس : ۲۰۵۳۰۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶اسفند
۵,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PLC s7-300/400 level 2

کد کلاس : ۲۰۵۳۴۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت هوشمند ساختمان

کد کلاس : ۲۰۵۴۹۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶اسفند
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB سطح یک

کد کلاس : ۲۰۵۵۰۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶اسفند
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سیستمهای تلویزیونی مدار بسته

کد کلاس : ۲۰۵۵۱۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

هوش مصنوعی در متلب

کد کلاس : ۲۰۵۸۸۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی پستهای برق فشار متوسط

کد کلاس : ۲۰۶۴۰۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۶اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تئوری جامع و کاربردی شبکه های توزیع الکتریکی برق

کد کلاس : ۲۰۶۴۰۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار EPLAN

کد کلاس : ۲۰۶۴۵۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶اسفند
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مبانی الکترونیک عمومی

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۳ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۷اسفند
۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند