ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۵۴۱ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر علی مولوی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۸آذر
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۲۲ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مصطفی خرادپور
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۸آذر
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۲۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۲۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۲۴۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سید جواد عظیمی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸آذر
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۴۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸آذر
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۸۶۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر پوریا خیرخواه
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۳۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۸آذر
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۴۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۸آذر
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۷۷ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۰۸آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۹۶ مدت کلاس : ۱۲۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
البرز
۰۸آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۲۰۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر عبدالرضا اسدی لنگرودی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۲۱۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۸آذر
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۲۱ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸آذر
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۴۵۰ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۸آذر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۷۸۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۸آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۸۱۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۸آذر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۵۴ مدت کلاس : ۱۴ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
نیما کرباسی زاده
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹آذر
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۲۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹آذر
۷,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۰۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹آذر
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۳۷۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹آذر
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۰۸۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۹آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۷۵۳ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۹آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۷۹۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
نیاوران
۰۹آذر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۸۱۵ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر کیا سربی
برگزاری به صورت آنلاین
شهرقدس
۰۹آذر
۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۱۹۹ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۰۹آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۲۹۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹آذر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۳۳۷ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۹آذر
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۵۲ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۰۹آذر
۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۲۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
محمد طاهری
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۰۹آذر
۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند