کد کلاس : ۲۱۸۶۰۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹دی
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۴۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، دوشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، چهارشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹دی
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۴۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۴۵، دوشنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۴۵، چهارشنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۴۵،
مینا بیاتی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹دی
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۲۶۷ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۴۵، دوشنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۴۵، چهارشنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۴۵،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر سارا خوانساریان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹دی
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۸۲۹۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
نیاوران
۳۰دی
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۸۶۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰دی
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۲۱۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۳۰دی
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۲۱۷ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
تهرانپارس
۳۰دی
۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۸۵۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱بهمن
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۵۷ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱بهمن
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۵۷۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱بهمن
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۴۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱بهمن
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۳۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
نیاوران
۰۱بهمن
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۵۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۹۹۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
نیاوران
۰۵بهمن
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۹۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶بهمن
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۳۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰،
نیاوران
۰۶بهمن
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۶بهمن
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۷۱۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۷بهمن
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۴۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸بهمن
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+مدرک بین المللی LTTC (۵۰ پوند)
کد کلاس : ۲۱۶۸۱۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۹بهمن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+مدرک بین المللی LTTC (۱۵۰ پوند)
کد کلاس : ۲۱۷۳۵۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۹بهمن
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۳۲۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۹بهمن
۵,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۴۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱بهمن
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۳۸ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۱بهمن
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۵۹۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲بهمن
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۵۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳بهمن
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۳۲۰ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
نیاوران
۱۳بهمن
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۹۴۷ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
تهرانپارس
۱۴بهمن
۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۵۸۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴بهمن
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند