کد کلاس : ۲۱۷۴۴۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۲۵ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
فاطمه نادری
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۶آذر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۳۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
زهرا چاووشی
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۶آذر
۳,۰۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۵۳ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۷۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۶آذر
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۱۱ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۶آذر
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۷۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۷۱ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۲۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۳۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۶۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۴,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۶۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۷آذر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۰۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۱۷آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۷۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷آذر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۶۷۴ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۷آذر
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۴۴۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰، دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰، چهارشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷آذر
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۷۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۱۷آذر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۷۶۲ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۷آذر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۰۲۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۱۷آذر
۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۶۰۶۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۷آذر
۸,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۱۵۸ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۱۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷آذر
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۸۳ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ونک
۱۷آذر
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۴۸۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۷آذر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۳۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۷آذر
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۹۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۷آذر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۲۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۷آذر
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۷۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷آذر
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۲۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷آذر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۸۵۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۷آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند