کد کلاس : ۲۱۹۸۶۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۳بهمن
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۶۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۳بهمن
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۱۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳بهمن
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۹۱۵ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۳بهمن
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۵۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
علیرضا مسکوکی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۳بهمن
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۰۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۲۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۰۳بهمن
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۰۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۳بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۱۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳بهمن
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۷۸۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۰۴بهمن
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۶۶۰ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴بهمن
۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۰۱ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
جمعه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴بهمن
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۰۵۸ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۴بهمن
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۴۱ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴بهمن
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۴۲ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴بهمن
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۴۸۲ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴بهمن
۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۶۰۶۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۰۴بهمن
۸,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۸۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۴بهمن
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۸۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سعادت آباد
۰۴بهمن
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۴۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۴بهمن
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۳۵۵ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۴بهمن
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۷۴۹۱ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۴بهمن
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۴۵ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۰۴بهمن
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۵۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۴بهمن
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۸۱۳۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۴بهمن
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۸۱۳۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۴بهمن
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۲۲۲ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۰۴بهمن
۷۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۵۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴بهمن
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۸۹۱۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر رامین صالح پور
نیاوران
۰۴بهمن
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۵۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند