کد کلاس : ۲۱۸۸۵۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۹۶۹ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶بهمن
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۷۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶بهمن
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۹۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۶بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۱۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۶بهمن
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۱۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶بهمن
۱۰,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۲۳ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶بهمن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۰۷۹ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر عبدالرضا بدیعی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۶بهمن
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۲۴۱ مدت کلاس : ۱۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶بهمن
۳۵,۸۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۵۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۶بهمن
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۶۸ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
فرشید خانجانیان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶بهمن
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۷۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
البرز
۱۶بهمن
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۸۵ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶بهمن
۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۴۱۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر حامد کشاورزی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶بهمن
۲۴,۷۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۲۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶بهمن
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۳۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۶بهمن
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۶۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶بهمن
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۵۴۶ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۶بهمن
۸,۶۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۵۸۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۶بهمن
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۵۸۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۶بهمن
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۵۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶بهمن
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۸۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۶بهمن
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۸۹ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۶بهمن
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۳۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
میرداماد
۱۶بهمن
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۳۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
میرداماد
۱۶بهمن
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۴۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
میرداماد
۱۶بهمن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۵۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶بهمن
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۶۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۶بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۱۸۸ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۶بهمن
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۰۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۶بهمن
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند