کد کلاس : ۲۲۰۳۵۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۶بهمن
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۵۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۶بهمن
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۶۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶بهمن
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۶۲ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶بهمن
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۸۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶بهمن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۴۱۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حمیدرضا سلیمانی
سعادت آباد
۱۶بهمن
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۴۲۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶بهمن
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۴۳۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۱۶بهمن
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۴۷۴ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۶بهمن
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۵۲۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
انقلاب
۱۶بهمن
۱۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۵۹۶ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
قیطریه
۱۶بهمن
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۶۷۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، پنجشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۶بهمن
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۶۹۴ مدت کلاس : ۳۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶بهمن
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۷۲۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
قیطریه
۱۶بهمن
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۷۲۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۶بهمن
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۷۷۵ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
نیاوران
۱۶بهمن
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸۱۶ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶بهمن
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸۲۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸۴۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۶بهمن
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸۶۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۶بهمن
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸۷۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۶بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۹۱۹ مدت کلاس : ۸۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶بهمن
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۹۲۱ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
قیطریه
۱۶بهمن
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۹۲۲ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۶بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۹۲۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۶بهمن
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۹۸۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۱۶بهمن
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۹۹۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۶بهمن
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۰۰۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
البرز
۱۶بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۰۰۶ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۶بهمن
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۶۵۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند