کد کلاس : ۲۱۳۶۵۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۰۷۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۰۷۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۰۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۰۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۷۳۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۳۶۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۷بهمن
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۴۸۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۵۳۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۳۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۷بهمن
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۰۹ مدت کلاس : ۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷بهمن
۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۷۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۷۴ مدت کلاس : ۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۴۶۴ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۷بهمن
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۶۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۱۷بهمن
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۸۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۴۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۸۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۸۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۸۸ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۹,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۸۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۵۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۳۷ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۷بهمن
۴,۶۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۹۱۰ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۷بهمن
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۱۸ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۷بهمن
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۰۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۷۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۸۲۱ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر نیلوفر رمضانی
نیاوران
۱۷بهمن
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۶۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷بهمن
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۷۶ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۷بهمن
۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند