کد کلاس : ۲۱۹۰۲۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۰,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۲۴۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۷بهمن
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۲۹۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۳۶۰ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مهراب کردبچه
شمال غرب منطقه 22
۱۷بهمن
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۶۱ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مهراب کردبچه
برگزاری به صورت آنلاین
شمال غرب منطقه 22
۱۷بهمن
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۹۰ مدت کلاس : ۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷بهمن
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۲۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۵۰۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۱۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۱۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۴۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۶۶۳ مدت کلاس : ۳۹ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر علیرضا رهی
سعادت آباد
۱۷بهمن
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۶۶۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر آرش انصاری مقدم
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۷بهمن
۱۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۷بهمن
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۷۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۷بهمن
۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۷۴۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷بهمن
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۷۷۱ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۴۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۱۸۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۷بهمن
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۱۹۴ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۱۷بهمن
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۰۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۷بهمن
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۰۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۷بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۲۳۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۷بهمن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۶۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۷بهمن
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۷۵ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۱۷بهمن
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۰۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۷بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۳۴۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۴۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷بهمن
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۴۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷بهمن
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۴۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند