+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۶۸۰ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹آذر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۷۲۳ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰، دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰، سه شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰، پنجشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر علیرضا حیدری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹آذر
۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۵۰۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۰آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۵۳ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰آذر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۵۴ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۰آذر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۴۸ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰آذر
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۷۵۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۰آذر
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۷۸۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۰آذر
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۷۸۸ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
نیاوران
۱۰آذر
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۱۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
جواد محمدزاده
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۰آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
جواد محمدزاده
قیطریه
۱۰آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۹۶ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰،
مریم امینی نسب
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۰آذر
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۱۹ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰،
مریم امینی نسب
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۰آذر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۲۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
دوشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، چهارشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰،
میلاد یوسفی قاجاری
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۰آذر
۷,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۳۰ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
مهدی کندی
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۰آذر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۰۶۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۱آذر
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۳۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۱آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۶۶۷۱ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۱آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۸۹۶ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
قیطریه
۱۱آذر
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۸۷ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
البرز
۱۱آذر
۹,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۰۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۰۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱آذر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۲۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۱آذر
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۵۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۱۱آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۲۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
علیرضا عدلی
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۱آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۲۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
فاطمه نادری
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۱آذر
۵,۶۲۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
مریم امینی نسب
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۱آذر
۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۶۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲آذر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۴۳ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند