کد کلاس : ۲۱۸۶۰۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵بهمن
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۳۰ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵بهمن
۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+مدرک بین المللی LTTC (۱۵۰ پوند)
کد کلاس : ۲۱۷۳۵۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۶بهمن
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۵۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸بهمن
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۹۷۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۹بهمن
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۹۸۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۹بهمن
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۹۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹بهمن
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۱۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹بهمن
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۱۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹بهمن
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۳۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۰بهمن
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۱۷ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
نیاوران
۲۰بهمن
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۹۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
نیاوران
۲۴بهمن
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۹۴ مدت کلاس : ۱۲۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۲۴بهمن
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۸۵۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۵بهمن
۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۸۵۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵بهمن
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶بهمن
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۸۹۱ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰، سه شنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸بهمن
۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۱۰ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲اسفند
۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۰۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۸۸۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳اسفند
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۶۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴اسفند
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند