تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۲۵۰۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۶مرداد
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۷۰۷۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محمد امین ساروهی
سعادت آباد
۱۷مرداد
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۷۸۰۲ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۷مرداد
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۷۹۵۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۷مرداد
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۸۵۱۳ مدت کلاس : ۸۲ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۷مرداد
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۹۰۲۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۷مرداد
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۹۴۹۸ مدت کلاس : ۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷مرداد
۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۹۵۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۱۷مرداد
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۹۵۷۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
وحید رضائی
سعادت آباد
۱۷مرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۹۹۴۷ مدت کلاس : ۵۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حسین بحیرائی
سعادت آباد
۱۷مرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۹۹۵۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۷مرداد
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۰۴۷ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر علیرضا حیدری
سعادت آباد
۱۷مرداد
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۲۲۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۱۷مرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۳۰۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۱۷مرداد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۳۱۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
میلاد فلاح سروندانی
سعادت آباد
۱۷مرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۴۶۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
انقلاب
۱۷مرداد
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۵۳۸ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۷مرداد
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۶۸۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۷مرداد
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۷۱۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
فرتام پاک اندام
سعادت آباد
۱۷مرداد
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۷۳۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سمیه رسولی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷مرداد
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۹۲۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
محسن معدنی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷مرداد
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۱۴۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
فرتام پاک اندام
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷مرداد
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۱۲۱۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۱۷مرداد
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۳۷۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۷مرداد
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۳۸۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۷مرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۴۰۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۷مرداد
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۴۶۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر سید اسماعیل ابراهیمی
سعادت آباد
۱۷مرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۶۰۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۷مرداد
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۶۳۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محمد امین ساروهی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷مرداد
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۶۹۲ مدت کلاس : ۱۰۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۷مرداد
۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند