+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۴۸۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۲آذر
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۵۰۲ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
نیاوران
۱۲آذر
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۹۶۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۲آذر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۸۲ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۲آذر
۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۵۴۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۲آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۶۸۴ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۲آذر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۸۵۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲آذر
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۸۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲آذر
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۸۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۲آذر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۷۳۷ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۲آذر
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۷۶۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۲آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، دوشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، چهارشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲آذر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۲آذر
۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۵۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۱۲آذر
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۲۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
محمد طاهری
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۲آذر
۱,۸۳۰,۴۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۳۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
دانیال فضلی ابوخیلی
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۲آذر
۷,۳۸۷,۵۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۳۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
زهرا چاووشی
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۲آذر
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۷۴۴ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۷۹۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مهدی اتحادفر
تهرانپارس
۱۳آذر
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۵۳۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۰۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
نیاوران
۱۳آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۵۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۳آذر
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۵۷۵ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۵۹۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۷۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۳آذر
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۲۹۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۰۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۰۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۱۳آذر
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۵۴۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۹۱۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند