کد کلاس : ۲۱۷۷۴۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۶دی
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۲۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۲۷دی
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۶۹۳۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
البرز
۲۷دی
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۱۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹دی
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۹۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰دی
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۹۶۳ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۰۳بهمن
۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+مدرک بین المللی LTTC (۵۰ پوند)
کد کلاس : ۲۱۶۸۱۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۹بهمن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+مدرک بین المللی LTTC (۱۵۰ پوند)
کد کلاس : ۲۱۷۳۵۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۹بهمن
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۴۷ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۱بهمن
۴,۶۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۷۸۲۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۱بهمن
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۱۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۲بهمن
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۱۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۲بهمن
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۷۹ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۱۵بهمن
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۳۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶بهمن
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۷۴۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۶بهمن
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+مدرک بین المللی LTTC (۱۵۰ پوند)
کد کلاس : ۲۱۷۳۵۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۶بهمن
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۳۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳بهمن
۹,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۲۴۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۶بهمن
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶بهمن
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۸۵۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۶اسفند
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۹۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۰۹اسفند
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۷۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۱۰اسفند
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند