کد کلاس : ۲۱۴۹۲۲ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۹۵۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰، شنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۳۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۳۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۴۱ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۷۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۳آذر
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۳۰۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۳آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۳۰۹ مدت کلاس : ۴۰۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۴۴۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۵۲۴ مدت کلاس : ۱۱۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۳۰,۷۳۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۵۳۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
سیدخندان
۱۳آذر
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۵۸۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۳آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۶۱۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۷۰۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۵۲ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۲۷ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۳آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۲۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۳آذر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۳۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۳آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۲۰۹ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۳آذر
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۶۹ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۷۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۷۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۸۳ مدت کلاس : ۹ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۹۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۹۳ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۶۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۴۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
آرش انصاری مقدم
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۳آذر
۱۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۵۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۷۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۷۱۱ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۳آذر
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند