کد کلاس : ۲۱۶۷۴۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
نیاوران
۱۳آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۷۵۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۳آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۷۶۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۳آذر
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۸۰۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
نیاوران
۱۳آذر
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۶۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۶۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۰,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۷۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۸۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۳آذر
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۵۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۳آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۲۴۴ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
قیطریه
۱۳آذر
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۲۲ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۶۶ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۳آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۴۹۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۳آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۰۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۳آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۰۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۳آذر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۲۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۳آذر
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۶۸ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۶۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۹۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۳آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۰۰ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳آذر
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۰۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۴آذر
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۷۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۴آذر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۰۴۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۴آذر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۰۴۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴آذر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۰۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۴آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۰۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴آذر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۰۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۴آذر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۷۰۷ مدت کلاس : ۲۷ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۷۲۷ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴آذر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۹۶۹ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند