کد کلاس : ۲۱۵۰۲۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۱۴آذر
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۵۱۳۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۴آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۵۳۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۵۴۴ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۴آذر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۶۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴آذر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۷۴ مدت کلاس : ۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴آذر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۸۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴آذر
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۰۴ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۴آذر
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۷۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴آذر
۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۳۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴آذر
۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۳۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴آذر
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۷۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۴آذر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۱۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حمیدرضا سلیمانی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴آذر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۱۳ مدت کلاس : ۸۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نوید تکشی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴آذر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۰۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴آذر
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۰۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴آذر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۰۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۱۴آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۳۶ مدت کلاس : ۷۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
فرشید خانجانیان
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴آذر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۳۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۴آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۰۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۴آذر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۵۰۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۴آذر
۲۴,۷۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۲۸ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۴آذر
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۲۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۴آذر
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۳۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۴آذر
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۸۵۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۴آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۷۹۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰،
رشت
۱۵آذر
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۷۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۷۸ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۹۵۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سیدخندان
۱۵آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند