کد کلاس : ۲۱۳۳۴۳ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۵آذر
۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۶۵۹ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۷۲۷ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۵آذر
۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۰۷۶ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۴۷۳۷ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۴۱ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۴۴ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۳۷۷ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۵آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۳۹۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵آذر
۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۴۸۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۴۸۲ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۵۵۹ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۵آذر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۵۷۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۵آذر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۶۱۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۰۶۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۵آذر
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۹۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۵آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۱۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۵آذر
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۸۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵آذر
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۸۸ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۱۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵آذر
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۸۰۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۵آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۱۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵آذر
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۲۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۱۵آذر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۷۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۵آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۳۳ مدت کلاس : ۹ ساعت
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۵آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۰۵۵ مدت کلاس : ۹ ساعت
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۵آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۵۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۵آذر
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۵۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۵آذر
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۵۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۵آذر
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۵۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۵آذر
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند