کد کلاس : ۲۱۷۱۶۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۵آذر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۱۷۱ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۱۵آذر
۴۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۱۸۵ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
البرز
۱۵آذر
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۲۵۴ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۱۵آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۲۹۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۰۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۶۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۶۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۵آذر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۴۶۵ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۱۵آذر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۲۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۵آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۳۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
حسن جعفری
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۵آذر
۷,۳۱۲,۵۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۶۶۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ابوالفضل خداشناس ریکنده
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۵آذر
۱۴,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۶۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سید نبی الله کیا
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۵آذر
۷,۱۲۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۶۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
مهرانه علیزاده
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۵آذر
۳,۶۶۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۸۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۵۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۰۹۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
رشت
۱۶آذر
۱۰,۰۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۹۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۶آذر
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۹۳۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۱۶۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۷۶۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۵۱۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۰۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶آذر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۶۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۱۶آذر
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۷۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۶آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۴۴۴ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
نیاوران
۱۶آذر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۴۹۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۸۰۵ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۱۶آذر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۰۳۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶آذر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۰۴۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۶آذر
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند