کد کلاس : ۲۱۶۰۷۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶آذر
۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۲۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۱۴۹ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶آذر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۵۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۲۴۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶آذر
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۸۲ مدت کلاس : ۸۷ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶آذر
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۸۴ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۴۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۶آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۶۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محسن معدنی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۶۷۰ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۶آذر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۶۹۰ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر محمد صادقی
نیاوران
۱۶آذر
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۸۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۹۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
فرشید خانجانیان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۷۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۶آذر
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۲۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۶آذر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۴۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۶آذر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۵۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۶آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۲۷۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
شمال غرب منطقه 22
۱۶آذر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۲۸۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۱۶آذر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۲۹۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۲۹۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۱۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶آذر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۲۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۳۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۵۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۶۳ مدت کلاس : ۱۲۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۷۲ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۸۵ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۸۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۹۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۰۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آذر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند