+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۱۳۱۱ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر فهیمه رجبی منفرد
سعادت آباد
۰۱شهریور
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۸۱۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۰۴شهریور
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۶۰۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۱۸شهریور
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند