کد کلاس : ۲۱۱۷۳۴ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۲۳مرداد
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۳۷ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۴مرداد
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۲۱۰ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۵مرداد
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۳۵۲ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر رضوان طیباتی
نیاوران
۲۶مرداد
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۳۲۵ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر فرانک رمضان عرب
نیاوران
۰۴شهریور
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۲۳۱۳ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مشهد
۰۴شهریور
۲۳,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۵۰۶ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
رشت
۰۱مهر
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند