تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۷۵۷ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۲مرداد
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۸۵۰ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۵مرداد
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۸۸۳ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۸مرداد
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۲۹۹ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۲شهریور
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۹۲۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۷شهریور
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۷۱۰ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۲شهریور
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۳۸ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
شمال غرب منطقه 22
۱۶شهریور
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند