پیش نیاز


کسب توانایی


سرفصل ها

1- آشنای با اجزای پنجره برنامه اکسل
2- آشنای با اجزای یک فایل و تقسیم بندی عملکردی آنها
3- ورود اطلاعات در سلولها و ویرایش و پاک نمودن آنها
4- پنجره Format Cells تمامی تب ها
5- اضافه و حذف نمودن سطر و ستون و کاربرگ
6- تغییر نام کاربرگ و جابجایی، کپی و انتقال آن و تعیین رنگ زبانه آن
7- Conditional Formatting
8- قواعد فرمول نویسی در اکسل و اعمال جبری
9- آدرس دهی نسبی و مطلق
10- اعتبار سنجی
11- صفحه بندی و چاپ
12- توابع Sum, Min, Max, Count, Counta
13- توابع Average, Countif, Sumif
14- قرارداد توضیحات روی سلولها و انواع آدرس دهی و Goto
15- تابع If و حالتهای تو در تو برای آن
16- نمودار و ذخیره سازی فایل و رمز گذاری روی آن
17- Data Validation
18- Page Setup و Print
19- سریها و تعریف آنها در اکسل و Auto Fill
20- مرتب سازی و فیلتر نمودن اطلاعات در اکسل
21- قراردادن اشکال و زمینه در اکسل

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۷۶۲۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
محمد طاهری
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۲آذر
۱,۸۳۰,۴۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۵۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۵آذر
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۲۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۶آذر
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند