پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

زبان آموز در انتهای این دوره قادر خواهد بود :
1. تمامی حروف الفبا را یادگرفته و ترکیب هجا ها را به درستی به کار ببرد.
2. متن های ساده مرتبط با دروس را خوانده و بنویسد.
3. ساختار اصلی زبان کره ای را شناسایی کند .
4. استثناء ها را در خواندن و نوشتن شناسایی کرده و به شکل صحیح از آن استفاده کند.

سرفصل ها

الفبای کره ای
معرفی خود
یادگیری لوکیشن
گروه صفت های اول
دوره دروس و برسی مهارت نوشتاری
ساختار الفبای کره ای
پدچیم و استثنا های آن
استفاده از افعال سوالی

بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند