مدل سازی

اجرای پروژه های مدلسازی معماری

  • 3D Max beginners to Advanced

توضیحات دوره

نرم افزارهای کاربردی مدلسازی معماری

3D Max beginners to Advanced

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 152312124AB96125

تاریخ شروع 1396/01/17

به مدت 100 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

3D Max beginners to Advanced

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 152312124AC96125

تاریخ شروع 1396/01/20

به مدت 100 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

آموزش V-Ray

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 152312129AA96125

تاریخ شروع 1396/01/21

به مدت 30 ساعت دوشنبه 15:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

آموزش V-Ray

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 152312129AA96385

تاریخ شروع 1396/01/29

به مدت 30 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

3D Max beginners to Advanced

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 152312124AA96385

تاریخ شروع 1396/02/02

به مدت 100 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

آموزش V-Ray

آکادمی غرب
کد کلاس 152312129AA96134

تاریخ شروع 1396/02/08

به مدت 30 ساعت جمعه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

محل های برگزاری دوره آموزشی