مدل سازی

اجرای پروژه های مدلسازی معماری

  • 3D Max beginners to Advanced

توضیحات دوره

نرم افزارهای کاربردی مدلسازی معماری

3D Max beginners to Advanced

آکادمی غرب
کد کلاس 152312124AB96134

تاریخ شروع 1396/03/06

به مدت 100 ساعت شنبه 08:00 تا 13:00, دوشنبه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

3D Max beginners to Advanced

آکادمی حافظ
کد کلاس 152312124AA96130

تاریخ شروع 1396/03/06

به مدت 100 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

3D Max beginners to Advanced

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 152312124AE96125

تاریخ شروع 1396/03/07

به مدت 100 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

3D Max beginners to Advanced

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 152312124AG96125

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 100 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

3D Max beginners to Advanced

آکادمی غرب
کد کلاس 152312124AC96134

تاریخ شروع 1396/03/21

به مدت 100 ساعت یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

3D Max beginners to Advanced

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 152312124AI96125

تاریخ شروع 1396/03/27

به مدت 100 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

3D Max beginners to Advanced

آکادمی غرب
کد کلاس 152312124AD96134

تاریخ شروع 1396/04/02

به مدت 100 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

3D Max beginners to Advanced

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 152312124AB96385

تاریخ شروع 1396/04/04

به مدت 100 ساعت یکشنبه 09:00 تا 13:00, سه شنبه 09:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

3D Max beginners to Advanced

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 152312124AC96385

تاریخ شروع 1396/04/07

به مدت 100 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

محل های برگزاری دوره آموزشی