طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر

توانایی خلق مدل های سه بعدی بر مبنای اطلاعات ابعادی، مونتاژ مجموعه¬های سه بعدی، تهیه نقشه های دو بعدی ماشین کاری مدلهای ترسیمی‌ ، شبیه سازی و تهیه خروجی های لازم جهت ارسال به CNC، کار عملی با دستگاه CNC

 • طراحی مکانیک به کمک solidworks I
 • طراحی مکانیک به کمک solidworks II
 • طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR I
 • طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR II
 • طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS III
 • طراحی و نقشه کشی مکانیکی با AutoCAD Mechanical
 • ماشینکاری به کمک CATIA IV
 • مهندسی معکوس به کمک CATIA III
 • نقشه خوانی مکانیک و استانداردهای نقشه
 • نقشه کشی صنعتی
 • اتوکد دوبعدی و سه بعدی برای مهندسان فنی
 • اتوکد صنعتی (II)
 • اتوکد صنعتی (سه بعدی)
 • پروژه جامع طراحی و ساخت
 • تلورانس های ابعادی و هندسی ( GD &T)
 • دوره جامع آموزش های پرینتر های سه بعدی
 • طراحی ، شبیه سازی و محاسبات مهندسی به کمک CATIA V
 • طراحی مکانیک به کمک CATIA I
 • طراحی مکانیک به کمک CATIA II

توضیحات دوره

توانایی خلق مدل های سه بعدی بر مبنای اطلاعات ابعادی، مونتاژ مجموعه¬های سه بعدی، تهیه نقشه های دو بعدی ماشین کاری مدلهای ترسیمی‌ ، شبیه سازی و تهیه خروجی های لازم جهت ارسال به CNC، کار عملی با دستگاه CNC

طراحی مکانیک به کمک CATIA II

آکادمی غرب
کد کلاس 151318131AB96134

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 64 ساعت جمعه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

دوره جامع آموزش های پرینتر های سه بعدی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318125AB96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 25 ساعت جمعه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

آکادمی غرب
کد کلاس 151318130AD96134

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 64 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318130AE96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 64 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

ماشینکاری به کمک CATIA IV

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318140AB96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 64 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

طراحی ، شبیه سازی و محاسبات مهندسی به کمک CATIA V

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318139AB96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 64 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

نقشه خوانی مکانیک و استانداردهای نقشه

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318133AB96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 40 ساعت شنبه 08:00 تا 16:00, یکشنبه 08:00 تا 16:00, دوشنبه 08:00 تا 16:00, سه شنبه 08:00 تا 16:00, چهارشنبه 08:00 تا 16:00
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

آکادمی غرب
کد کلاس 151318130AC96134

تاریخ شروع 1396/04/15

به مدت 64 ساعت پنجشنبه 15:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک solidworks I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318128AE96125

تاریخ شروع 1396/04/15

به مدت 64 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318130AG96125

تاریخ شروع 1396/04/15

به مدت 64 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA II

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318131AE96125

تاریخ شروع 1396/04/15

به مدت 64 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک solidworks I

آکادمی غرب
کد کلاس 151318128AB96134

تاریخ شروع 1396/04/16

به مدت 64 ساعت جمعه 14:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318137AB96125

تاریخ شروع 1396/04/16

به مدت 64 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک solidworks I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318128AB96125

تاریخ شروع 1396/04/17

به مدت 64 ساعت شنبه 08:00 تا 18:00, یکشنبه 08:00 تا 18:00, دوشنبه 08:00 تا 18:00, سه شنبه 08:00 تا 18:00, چهارشنبه 08:00 تا 18:00, پنجشنبه 08:00 تا 18:00
ثبت نام آنلاین

نقشه کشی صنعتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318134AB96125

تاریخ شروع 1396/04/18

به مدت 64 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

تلورانس های ابعادی و هندسی ( GD &T)

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318138AB96125

تاریخ شروع 1396/04/18

به مدت 32 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

طراحی و نقشه کشی مکانیکی با AutoCAD Mechanical

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318143AC96125

تاریخ شروع 1396/04/22

به مدت 64 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

آکادمی حافظ
کد کلاس 151318130AB96130

تاریخ شروع 1396/04/24

به مدت 64 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318130AF96125

تاریخ شروع 1396/04/25

به مدت 64 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک solidworks II

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318129AB96125

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 64 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA II

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318131AF96125

تاریخ شروع 1396/05/12

به مدت 64 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

مهندسی معکوس به کمک CATIA III

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318132AC96125

تاریخ شروع 1396/05/13

به مدت 64 ساعت جمعه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA II

آکادمی حافظ
کد کلاس 151318131AB96130

تاریخ شروع 1396/06/24

به مدت 64 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

محل های برگزاری دوره آموزشی