طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر

توانایی خلق مدل های سه بعدی بر مبنای اطلاعات ابعادی، مونتاژ مجموعه¬های سه بعدی، تهیه نقشه های دو بعدی ماشین کاری مدلهای ترسیمی‌ ، شبیه سازی و تهیه خروجی های لازم جهت ارسال به CNC، کار عملی با دستگاه CNC

 • طراحی مکانیک به کمک solidworks I
 • طراحی مکانیک به کمک solidworks II
 • طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR I
 • طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR II
 • طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS III
 • ماشینکاری به کمک CATIA IV
 • مهندسی معکوس به کمک CATIA III
 • نقشه خوانی مکانیک و استانداردهای نقشه
 • نقشه کشی صنعتی
 • اتوکد دوبعدی و سه بعدی برای مهندسان فنی
 • اتوکد صنعتی (II)
 • اتوکد صنعتی (سه بعدی)
 • پروژه جامع طراحی و ساخت
 • تلورانس های ابعادی و هندسی ( GD &T)
 • دوره جامع آموزش های پرینتر های سه بعدی
 • طراحی ، شبیه سازی و محاسبات مهندسی به کمک CATIA V
 • طراحی مکانیک به کمک CATIA I
 • طراحی مکانیک به کمک CATIA II

توضیحات دوره

توانایی خلق مدل های سه بعدی بر مبنای اطلاعات ابعادی، مونتاژ مجموعه¬های سه بعدی، تهیه نقشه های دو بعدی ماشین کاری مدلهای ترسیمی‌ ، شبیه سازی و تهیه خروجی های لازم جهت ارسال به CNC، کار عملی با دستگاه CNC

طراحی مکانیک به کمک CATIA II

آکادمی غرب
کد کلاس 151318131AA96134

تاریخ شروع 1396/02/07

به مدت 64 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک solidworks II

آکادمی غرب
کد کلاس 151318129AA96134

تاریخ شروع 1396/02/10

به مدت 64 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک solidworks I

آکادمی غرب
کد کلاس 151318128AA96134

تاریخ شروع 1396/02/14

به مدت 64 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318130AA96125

تاریخ شروع 1396/02/14

به مدت 64 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318130AB96125

تاریخ شروع 1396/02/15

به مدت 64 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

دوره جامع آموزش های پرینتر های سه بعدی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318125AA96125

تاریخ شروع 1396/02/15

به مدت 25 ساعت جمعه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

آکادمی غرب
کد کلاس 151318130AA96134

تاریخ شروع 1396/02/15

به مدت 64 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA II

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318131AC96125

تاریخ شروع 1396/02/15

به مدت 64 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA II

آکادمی حافظ
کد کلاس 151318131AA96130

تاریخ شروع 1396/02/16

به مدت 64 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

آکادمی غرب
کد کلاس 151318130AB96134

تاریخ شروع 1396/02/17

به مدت 64 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

نقشه خوانی مکانیک و استانداردهای نقشه

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318133AA96125

تاریخ شروع 1396/02/21

به مدت 40 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

مهندسی معکوس به کمک CATIA III

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318132AA96125

تاریخ شروع 1396/02/21

به مدت 64 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

اتوکد دوبعدی و سه بعدی برای مهندسان فنی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318141AA96125

تاریخ شروع 1396/02/23

به مدت 64 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

نقشه کشی صنعتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318134AA96125

تاریخ شروع 1396/02/24

به مدت 64 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک solidworks I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318128AA96125

تاریخ شروع 1396/02/28

به مدت 64 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA II

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318131AB96125

تاریخ شروع 1396/02/28

به مدت 64 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA II

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318131AA96125

تاریخ شروع 1396/02/29

به مدت 64 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318137AA96125

تاریخ شروع 1396/02/29

به مدت 64 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

آکادمی حافظ
کد کلاس 151318130AA96130

تاریخ شروع 1396/02/29

به مدت 64 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318130AC96125

تاریخ شروع 1396/02/29

به مدت 64 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

ماشینکاری به کمک CATIA IV

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318140AA96125

تاریخ شروع 1396/02/29

به مدت 64 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

طراحی ، شبیه سازی و محاسبات مهندسی به کمک CATIA V

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318139AA96125

تاریخ شروع 1396/02/29

به مدت 64 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک solidworks II

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318129AA96125

تاریخ شروع 1396/03/25

به مدت 64 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

محل های برگزاری دوره آموزشی