اتوماسیون صنعتی

توانمندی ها مشخص نشده است

 • آمادگی آزمون بین المللی PLC
 • اپراتوری اتوماسیون صنعتی
 • درایوهای AC
 • سروو موتور
 • مانیتورینگ
 • کمپ !PLC LOGO
 • !PLC LOGO
 • PLC s7-200
 • PLC s7-300
 • PLC s7-300/400 level 1
 • PLC s7-300/400 level 2

توضیحات دوره

توضیحات مشخص نشده است

مانیتورینگ

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113127AF96130

تاریخ شروع 1396/04/31

به مدت 21 ساعت شنبه 08:30 تا 13:30, یکشنبه 08:30 تا 13:30, دوشنبه 08:30 تا 13:30, سه شنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 2

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113125AI96130

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 24 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113123AK96130

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی غرب
کد کلاس 182113123AF96134

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی غرب
کد کلاس 182113123AE96134

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 30 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113124AH96130

تاریخ شروع 1396/05/08

به مدت 24 ساعت یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

درایوهای AC

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113128AF96130

تاریخ شروع 1396/05/14

به مدت 21 ساعت شنبه 08:30 تا 13:30, یکشنبه 08:30 تا 13:30, دوشنبه 08:30 تا 13:30, سه شنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113123AL96130

تاریخ شروع 1396/05/14

به مدت 30 ساعت شنبه 17:00 تا 20:00, دوشنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113124AI96130

تاریخ شروع 1396/05/27

به مدت 24 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

مانیتورینگ

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113127AG96130

تاریخ شروع 1396/05/28

به مدت 21 ساعت شنبه 08:30 تا 13:30, یکشنبه 08:30 تا 13:30, دوشنبه 08:30 تا 13:30, سه شنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

محل های برگزاری دوره آموزشی