اتوماسیون صنعتی

توانمندی ها مشخص نشده است

 • آمادگی آزمون بین المللی PLC
 • اپراتوری اتوماسیون صنعتی
 • درایوهای AC
 • سروو موتور
 • مانیتورینگ
 • کمپ !PLC LOGO
 • !PLC LOGO
 • PLC s7-200
 • PLC s7-300
 • PLC s7-300/400 level 1
 • PLC s7-300/400 level 2

توضیحات دوره

توضیحات مشخص نشده است

!PLC LOGO

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113123AA96130

تاریخ شروع 1396/01/17

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

مانیتورینگ

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113127AJ95130

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 21 ساعت شنبه 08:30 تا 13:30, یکشنبه 08:30 تا 13:30, دوشنبه 08:30 تا 13:30, سه شنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113124AB96130

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 24 ساعت شنبه 14:00 تا 17:00, دوشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

آمادگی آزمون بین المللی PLC

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113129AA96130

تاریخ شروع 1396/01/20

به مدت 6 ساعت سه شنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 2

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113125AW95130

تاریخ شروع 1396/01/21

به مدت 24 ساعت شنبه 17:00 تا 20:00, دوشنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113124AA96130

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 24 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 1

آکادمی غرب
کد کلاس 182113124AA96134

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 24 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 2

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113125AA96130

تاریخ شروع 1396/01/27

به مدت 24 ساعت یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

درایوهای AC

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113128AB96130

تاریخ شروع 1396/02/02

به مدت 21 ساعت شنبه 08:30 تا 13:30, یکشنبه 08:30 تا 13:30, دوشنبه 08:30 تا 13:30, سه شنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی غرب
کد کلاس 182113123AA96134

تاریخ شروع 1396/02/03

به مدت 30 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی غرب
کد کلاس 182113123AB96134

تاریخ شروع 1396/02/07

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113123AC96130

تاریخ شروع 1396/02/08

به مدت 30 ساعت جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 2

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113125AB96130

تاریخ شروع 1396/02/08

به مدت 24 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 2

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113125AC96130

تاریخ شروع 1396/02/16

به مدت 24 ساعت شنبه 14:00 تا 17:00, دوشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113124AC96130

تاریخ شروع 1396/03/04

به مدت 24 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113123AB96130

تاریخ شروع 1396/03/07

به مدت 30 ساعت یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

محل های برگزاری دوره آموزشی