اتوماسیون صنعتی

توانمندی ها مشخص نشده است

 • آمادگی آزمون بین المللی PLC
 • اپراتوری اتوماسیون صنعتی
 • درایوهای AC
 • سروو موتور
 • مانیتورینگ
 • کمپ !PLC LOGO
 • !PLC LOGO
 • PLC s7-200
 • PLC s7-300
 • PLC s7-300/400 level 1
 • PLC s7-300/400 level 2

توضیحات دوره

توضیحات مشخص نشده است

PLC s7-300/400 level 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113124AE96130

تاریخ شروع 1396/03/07

به مدت 24 ساعت یکشنبه 14:00 تا 17:00, سه شنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113123AG96130

تاریخ شروع 1396/03/10

به مدت 30 ساعت چهارشنبه 16:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

درایوهای AC

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113128AD96130

تاریخ شروع 1396/03/13

به مدت 21 ساعت شنبه 08:30 تا 13:30, یکشنبه 08:30 تا 13:30, دوشنبه 08:30 تا 13:30, سه شنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی غرب
کد کلاس 182113123AD96134

تاریخ شروع 1396/03/18

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی غرب
کد کلاس 182113123AC96134

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 30 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

مانیتورینگ

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113127AD96130

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 21 ساعت شنبه 17:00 تا 20:00, دوشنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113123AE96130

تاریخ شروع 1396/03/21

به مدت 30 ساعت یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 2

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113125AI96130

تاریخ شروع 1396/04/08

به مدت 24 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113124AF96130

تاریخ شروع 1396/04/16

به مدت 24 ساعت جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113123AH96130

تاریخ شروع 1396/04/16

به مدت 30 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

محل های برگزاری دوره آموزشی